Kontakt os

Guldborgsund Havne

NY STRUKTUR FOR GULDBORGSUND HAVNE

Med baggrund i den gennemførte kommunalreform og den deraf følgende kommunesammenlægning i januar 2007, blev Nykøbing Falster og Orehoved erhvervshavne, udvidet til også at omfatte Stubbekøbing erhvervshavn og Gedser Fiskerihavn, under navnet

GULDBORGSUND HAVNE

Med Guldborgsund Kommune som ejer af alle havneanlæg udgør havnene i dag én selvstyrehavn, med ”afdelinger” i de respektive erhvervshavne, Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing og Gedser Fiskerihavn.

Den daglige administration udøves centralt med havnechefen som øverste faglige ansvarlige, med reference til direktøren for Økonomi og Projekter. Den politisk ledede havnebestyrelse er den samme for alle fire erhvervshavne.

De daglige driftopgaver udføres stadig af de faste havnefogeder, så den lokale maritime faglighed stadig er at finde til gavn for havnenes lejere og brugere. Derved sikres et ensartet høj serviceniveau i alle fire havne.

Guldborgsund Havne, er derfor svær at komme uden om!

Centralt placeret i Guldborgsund, Storstrømmen, Grønsund og ved Østersøen, med serviceydelser af høj standard på alle fire havne.

I Nykøbing Falster, Orehoved og Stubbekøbing håndteres  de store erhvervsfartøjer for vore samarbejdspartnere på havnene.

I Gedser Fiskerihavn og Stubbekøbing havn håndteres også fiskefartøjer af forskellig størrelse. Gedser Fiskerihavn og Stubbekøbing havn sikrer derved en effektiv mulighed for landing af fisk.

Nykøbing Falster og Orehoved havne er derudover godkendte ISPS-havne (International Ships and Ports Security), hvilket vil sige at de indgår i det omfattende arbejde omkring terrorsikring af havne. Dette kræver en stor faglig viden og konduite blandt medarbejderstaben. 

MEDARBEJDERE

Guldborgsund Havne har i de fire havne individuel service efter behov.
En professionel stab af fastansatte medarbejdere, samt faste tilkaldefolk med et fagligt højt niveau, sørger for handling af skibe og vedligeholdelse af såvel bassiner som landanlæg. Og alle står de til rådighed døgnets 24 timer.

MATERIEL

I vor materielpark indgår kraner (40 og 52 tons), Fork-lifts, Bob-cats og tilhørende løftegrej, der kan efterleve kundernes ønsker ud fra de behov der p.t. er på havnene.
Vi har selvfølgelig også håndskovl og kost…
Alt materiel er – indenfor deres respektive max. kapacitet - altid driftklar til de opgaver der måtte komme. 

ANLÆG

I Nykøbing Falster Havn udgør kajlængden totalt 1.2 km, fordelt på hhv. vestkajen og nordhavnen. Vanddybden udgør 6,1 mtr. (DVR-90).

I Orehoved strækker kajanlæggene sig over 200 meter, fordelt på 160 mtr. og 40 mtr. På de 40 mtr. kajstrækning e r etableret en Ro/Ro-rampe med en åbning på 25 mtr. Vanddybden i Orehoved udgør for tiden max 5,3 mtr. (DVR-90).

I Stubbekøbing Havn udgør havnekajerne totalt ca. 400 mtr. for større fragtskibe, samt ca. 275 mtr. for mindre fartøjer, herunder fiskefartøjer. Vanddybde 3,5 og 5,0 mtr.

I Gedser Fiskerihavn udgør lossekajen 62 mtr. kaj, samt øvrig kajplads på 135 mtr. Herudover forefindes ca. 125 mtr. anlæg for pælepladser. Vanddybden udgør for tiden 4,5 mtr.

Derudover har Gedser Fiskerihavn Oliekajen som er ca. 90 mtr. lang og har 5 mtr. vanddybde.


I GULDBORGSUND HAVNE er vi derfor i stand til at håndtere helt store skibe.

OPLAG AF GODS
I Orehoved, Stubbekøbing og Nykøbing Falster havne er det muligt at oplægge gods på de asfalterede havnekajer.
I Orehoved havn er det endvidere muligt at lægge til med RO/RO skibe.

I Orehoved og Nykøbing er der derudover også mulighed for at leje arealer og pakhuskapacitet, til oplag af bulk og stykgodsvarer for kortere eller længere perioder. 
I pakhusene kan hele vogntog køre ind for lastning og losning.

Herudover er der i Stubbekøbing Havn også arealer til oplægning af gods i længere eller kortere perioder. Der kan evt. anvises arealer udenfor havneområdet.

Stubbekøbing og Orehoved havne, samt Gedser Fiskerihavn er stort set isfri.

SERVICE
Havnene har forsyning af ferskvand, tilslutning til el-nettet (16, 32 og 63 Amp) og bunkermuligheder.
Her kan også rekvireres slæbebåd, og lokalt er der mulighed for at rekvirere montører til reparation af dieselanlæg, el og elektronik m.v.


FREMTIDEN
Som det fremgår af ovennævnte følger vi med i udviklingen og er åben for nye muligheder inden for håndtering af gods.

Havneledelsen tilpasser løbende medarbejderstaben, bygninger og steve-doremateriel til fremtidens opgaver.

Således bliver medarbejderne løbende efteruddannet, materiel vedligeholdt og fornyet og der er en god og åben dialog hele vejen gennem organisationen.

HAVNENE OG MILJØET
Alle havnene tilstræber at overholde gældende miljøkrav i en velfungerende dialog med miljømyndigheder, samarbejdspartnere og borgerne.
Havnenes fortsatte drift som erhvervs- og trafikhavne beskyttes dermed som et aktivt erhvervsområde.

HAVNENE OG VIRKSOMHEDERNE
Vore havne er en del af driftige handels og produktionsmiljøer hvor ”alt kan komme over kajen”  - lige fra fisk over korn- og foderstofprodukter, kalk, kul, sten og grus, sågar træstammer og olie.

I havnebilledet ses virksomheder som Nordic Sugar, Korn- og foderstofkompagniet Danish Agro, Dan-Gødning ( flydende gødning ), DC Råstoffer A/S, Vognmand Preben Andersen, Port-Service v. Orla Faaborg,  DK-Beton, samt Troels Jørgensen A/S.

SAMARBEJDSPARTNERE
For havne med en sådan kapacitet, er der brug for en bred vifte af samarbejdspartnere, der løser større og mindre opgaver, for havnene og kunderne.

Eksempelvis samarbejdes med private firmaer, om leje af rutinerede timelønnede afløsere.

I det daglige tilbyder to erfarne mæglerfirmaer, Marquardt og Tornøe's Eftf. A/S og Baltic Shipping ApS, stevedoreløsninger og klareringsopgaver i et velfungerende samarbejde mellem alle parter; kunder og havne.

HVOR STÆRKT GÅR DET ?
Der er masser af aktivitet på havnene. Her losses og lastes HP-pulp, roepiller, melasse, flydende bulk, hvede, maltbyg, rug, gødning, kalksten, træstammer, olie, sten, grus, sand, og fisk m.v.

Havnene oplever en stadig stigning i godsomsætningen og derved i skibsanløb. Forventningerne til de kommende år er samlet set en stigende vækst.

VI VIL GERNE VÆRE FLERE
Der er stadig mulighed for at leje sig ind på havnene. Således har vi på Nykøbing Falster Havn mulighed for at udleje arealer i tilslutning til kaj og der er mulighed for at leje en mindre lagerhal.

I Orehoved havn kan tilvejebringes erhvervsarealer lige udenfor havneområdet. I Stubbekøbing Havn og Gedser Fiskerihavn kan der med fordel landes fiskeprodukter.

ÅBEN OG SAMARBEJDSVILLIG LEDELSE
Guldborgsund Havnes organisation er organisatorisk opbygget med en havnebestyrelse, der består af engagerede fremsynede mennesker med en stor viden og forståelse for, hvordan en moderne havn skal fungere og som ser på de udviklingsmuligheder der sikrer en fremtidig moderne havnedrift. Også når det er nødvendigt at investere i fremtiden.

Nyheder